Навчання за кордоном

Пошук по сайту

Вхід на сайт

 

 ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА (ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ) ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

При настанні випадку, що може бути визнаний страховим, Застрахована особа негайно, але в будь-якому разі не пізніше ніж протягом 24 годин, повинна:
2.1. Звернутися до Спеціалізованої служби Страховика (Асистансу) за телефоном, зазначеним в Договорі (Сертифікаті) та отримати інформацію щодо подальших дій.
2.2. Якщо Застрахованій особі необхідна екстрена медична допомога, а повідомити про це неможливо до початку її отримання, таке повідомлення передається Спеціалізованій службі Страховика (Асистансу) або Страховику відразу, як тільки це стане можливим, але не пізніше ніж протягом 24 годин з моменту отримання такої допомоги. Таке повідомлення може бути передане будь-якою особою, що діятиме від імені Застрахованої особи: її родичами, працівниками медичного закладу тощо. Неможливість повідомити Страховика та/або Спеціалізовану службу Страховика повинна бути підтверджена Застрахованою особою документально. При самостійній сплаті екстреної медичної допомоги вступають в дію умови п. 12.1.2. цих Умов.
2.3. Повідомити Спеціалізованій службі Страховика (Асистансу):

  • назву Страхової компанії, номер Ваучеру, що вказаний на Сертифікаті (Додаток 3 до Договору) та строк його дії;
  • прізвище та ім’я Застрахованої особи;
  • точне місцезнаходження Застрахованої особи, контактний телефон;
  • територію дії Договору;
  • розмір страхової суми;
  • опис того, що трапилось, та характер необхідної допомоги.

2.4. Після звернення до Спеціалізованої служби Страховика (Асистансу) виконувати її рекомендації щодо своїх подальших дій.
2.5. Документально підтвердити строк свого перебування за межами країни постійного проживання.
2.6. Сприяти вживанню Страховиком або Спеціалізованою службою Страховика (Асистансом) необхідних заходів щодо визначення причин страхового випадку, розмірів понесених витрат.
2.7. Вживати заходи щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку.
2.8. Передати представнику Спеціалізованої служби Страховика (Асистансу) або Страховику невикористані авіа- або залізничні квитки в період їх чинності, а у разі неможливості це зробити за станом здоров’я - при першій нагоді.
2.9. Якщо Застрахована особа за узгодженням зі Страховиком сама сплатила вартість наданих медичних та інших послуг чи придбала медикаменти за виписаними довіреним лікарем Страховика або Спеціалізованої служби Страховика (Асистансу) рецептами, їй повертається витрачена сума на підставі наданих документів.

ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У СТРАХОВІЙ ВИПЛАТІ
(виплаті страхового відшкодування)

Підставою для відмови у страховій виплаті (виплаті страхового відшкодування) є:
3.1.Навмисні дії Застрахованої особи, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір, встановлюється відповідно до чинного законодавства України.
3.2. Вчинення Застрахованою особою, умисного злочину, що призвів до страхового випадку.
3.3. Подання Застрахованою особою свідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку.
3.4. Отримання Застрахованою особою повного відшкодування витрат від особи, винної у їх заподіянні.
3.5. Несвоєчасне повідомлення Застрахованою особою про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків.
3.6. Невиконання Страхувальником своїх обов'язків, передбачених Договором.
3.7. Невиконання Застрахованою особою рекомендацій лікаря, що призвело до погіршення стану її здоров'я. 3.8. Отримання Застрахованою особою послуг, що належать до обмежень страхування та виключень із страхових випадків, зазначених у цих Умовах.
3.9. Інші випадки, передбачені чинним законодавством України.

 

Каталог веб ресурсів Тернопільщини